Balling of the Queen
Balling of the Queen

Balling of the Queen 2013

Balling of the Queen
Balling of the Queen

Balling of the Queen side 2013

Blighted Ovum
Blighted Ovum

2013 Blighted Ovum Hair and Wool

Blighted Ovum
Blighted Ovum
Blighted Ovum Closeup
Blighted Ovum Closeup
Priapus
Priapus
Full Dressed
Full Dressed

2012 11” x 9.5” x 18” Wax and polyurethane

Full Dressed
Full Dressed
Pinkplasty
Pinkplasty
Whole Enchilada
Whole Enchilada
Whole Enchilada Closeup
Whole Enchilada Closeup
Pharaonic Circumcision
Pharaonic Circumcision
Pharaonic Circumcision
Pharaonic Circumcision
Ptosis
Ptosis
Ptosis Side
Ptosis Side
Obligation
Obligation

2011

Just a Peek
Just a Peek
Victuals
Victuals

2010 6” x 4.5” x 5” Thermoplastic Polyurethane

Victuals Side
Victuals Side

2010 6” x 4.5” x 5” Thermoplastic Polyurethane

1/1